15 - پوشش کیک با مارزیپان Marzipaning a Cake

1 – روی سطح کیک را با وردنه کمی صاف کنید.

2- به وسیله قلم مو مارمالادی که کمی با آجوش رقیق شده روی سطح کیک مرطوب کنید.

3- خمیر مارزیپان به ضخامت 5 ملیمتر پهن کنید.

4- کیک روی خمیر برمیگردانیم و به فاصله یک سانتمتر از اطراف کیک خمیر مارزیپان را برش میزنید.

5- به وسیله پالت کوچک مارزیپان اطراف کیک به داخل فشار دهید تا گوشه وزاویه کیک یک نواخت شود.


6 – کیک را برگردانید وروی کیک بورد قرار دهید.


7 – به وسیله خط کش یا نخ طول وارتفاع کیک را اندازه کنید واز خمیر مارزیپان برش بزنید.


8 – برش مارزیپان را به کناره کیک بچسبانید.


9 – به وسیله پالت گوشه های کیک را یک سان کنید.

No comments: